ابزار وبمستر

کارشتاسی ارشد هنر

کارشناسی ارشد هنر | دکتری هنر | منابع کارشناسی ارشد هنر | منابع دکتری هنر | اندیشه ارشد مرجع تحصیلات تکمیلی هنر
 
 

ضرایب و دروس کنکور کاردانی به کارشناسی هنر

گرافیک:
۱-مبانی هنرهای تجسمی ، ضریب ۳
۲-مکاتب هنری ایران و جهان، ضریب ۳
۳-طراحی ، ضریب ۲
۴-اصول و هنر گرافیک ،ضریب ۳


آموزش هنرهای تجسمی:

۱-مبانی هنرهای تجسمی ، ضریب ۳
۲-مکاتب هنری ایران و جهان، ضریب ۳
۳-طراحی ، ضریب ۲
۴-اصول و هنر گرافیک ،ضریب ۰
۵-هنرهای سنتی، ضریب۳


نقاشی:

۱-مبانی هنرهای تجسمی ، ضریب ۳
۲-مکاتب هنری ایران و جهان، ضریب ۳
۳-طراحی ، ضریب ۲
۴- تاریخ هنر ایران و جهان


طراحی پوشاک:

۱- مبانی هنرهای تجسمی، ضریب ۱
۲- طراحی لباس،ضریب۲
۳- تاریخ لباس،ضریب۱
۴- دوخت و الگو،ضریب۲
۵- علوم الیاف،ضریب۱


تکنولوژی و طراحی دوخت:

۱-ریاضی ، ضریب۳
۲-غلوم الیاف، ضریب۲
۳-تاریخ پوشاک، ضریب۲
۴-هنرهای سنتی، ضریب۳
۵-طراحی لباس، ضریب۴
۶-دوخت و الگو، ضریب۴


موزه داری:

۱-هنر و تمدن اسلام پیش از اسلام و دوره اسلامی، ضریب۴
۲-موزه داری، ضریب۳
۳-آسیب شناسی و فن شناسی آثار، ضریب۳
۴-خط و کتابت، ضریب۲
۵-باستان شناسی و روش های آن، ضریب۲

مرمت و احیای بنا های تاریخی:
۱-ریاضی، ضریب۲
۲-هنر و تمدن اسلام پیش از اسلام و دوره اسلامی، ضریب۴
۳- مواد و مصالح، ضریب۳
۴-عناصر و جزییات در معماری و بناهای سنتی، ضریب۲
۵-مبانی نظری مرمت، ضریب

honarportal
honarportal
NAME LINKE BANNER
art-phd
<
<
<
ظرفیت-پذیرش-رشته-و-گرایش-های-هنر-در-مقطع-کارشناسی-ارشد-هنر
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-سراسری
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-دانشگاه-آزاد
مجموعه-کتابهای-کارشناسی-ارشد-هنر
نمونه کارنامه های رتبه های برتر کنکور هنر
ظرفیت-پذیرش-رشته-و-گرایش-های-هنر-در-مقطع-کارشناسی-ارشد-هنر
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-سراسری
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-دانشگاه-آزاد
مجموعه-کتابهای-کارشناسی-ارشد-هنر
نمونه کارنامه های رتبه های برتر کنکور هنر
ظرفیت-پذیرش-رشته-و-گرایش-های-هنر-در-مقطع-کارشناسی-ارشد-هنر
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-سراسری
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-دانشگاه-آزاد
مجموعه-کتابهای-کارشناسی-ارشد-هنر
نمونه کارنامه های رتبه های برتر کنکور هنر
ظرفیت-پذیرش-رشته-و-گرایش-های-هنر-در-مقطع-کارشناسی-ارشد-هنر
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-سراسری
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-دانشگاه-آزاد
مجموعه-کتابهای-کارشناسی-ارشد-هنر
نمونه کارنامه های رتبه های برتر کنکور هنر
ظرفیت-پذیرش-رشته-و-گرایش-های-هنر-در-مقطع-کارشناسی-ارشد-هنر
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-سراسری
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-دانشگاه-آزاد
مجموعه-کتابهای-کارشناسی-ارشد-هنر
نمونه کارنامه های رتبه های برتر کنکور هنر
ظرفیت-پذیرش-رشته-و-گرایش-های-هنر-در-مقطع-کارشناسی-ارشد-هنر
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-سراسری
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-دانشگاه-آزاد
مجموعه-کتابهای-کارشناسی-ارشد-هنر
نمونه کارنامه های رتبه های برتر کنکور هنر
ظرفیت-پذیرش-رشته-و-گرایش-های-هنر-در-مقطع-کارشناسی-ارشد-هنر
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-سراسری
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-دانشگاه-آزاد
مجموعه-کتابهای-کارشناسی-ارشد-هنر
نمونه کارنامه های رتبه های برتر کنکور هنر
ظرفیت-پذیرش-رشته-و-گرایش-های-هنر-در-مقطع-کارشناسی-ارشد-هنر
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-سراسری
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-دانشگاه-آزاد
مجموعه-کتابهای-کارشناسی-ارشد-هنر
نمونه کارنامه های رتبه های برتر کنکور هنر
ظرفیت-پذیرش-رشته-و-گرایش-های-هنر-در-مقطع-کارشناسی-ارشد-هنر
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-سراسری
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-دانشگاه-آزاد
مجموعه-کتابهای-کارشناسی-ارشد-هنر
نمونه کارنامه های رتبه های برتر کنکور هنر
ظرفیت-پذیرش-رشته-و-گرایش-های-هنر-در-مقطع-کارشناسی-ارشد-هنر
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-سراسری